Wettelijke vermeldingen

LIDMAATSCHAPSOVEREENKOMST BOSCH CLIMATE PARTNER PROGRAMMA

 1. Doel
  Het Bosch Climate Partner Programma is een marketingprogramma van Bosch Thermotechnology NV/SA en is toegankelijk voor de klanten (installateurs) van Bosch Thermotechnology NV/SA. Het partnerprogramma biedt de mogelijkheid om punten te verzamelen door het registreren van Bosch toestellen en om deze punten in te wisselen voor verschillende incentives. De eigendom van het Bosch Climate Partner Programma behoort toe aan Bosch Thermotechnology NV/SA. Het onderwerp en doel van deze overeenkomst is het beschrijven en verklaren van de diensten die worden verstrekt in het Bosch Climate Partner Programma en bepalen de rechten en plichten van de partijen ten opzichte van elkaar op een duidelijke manier.

 2. Partijen

  1. Bosch Thermotechnology NV/SA, die eigenaar en organisator is van het Bosch Climate Partner Programma en waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te Zandvoortstraat 27, 2800 Mechelen, hierna “Bosch” genoemd.

  2. De installateur, die lid wordt van het Bosch Climate Partner Programma de website hierna “Lid” of “Leden” genoemd.

 3. Algemene voorwaarden

  1. Om lid te worden van het Bosch Climate Partner Programma moet u de algemene voorwaarden aanvaarden. Deze voorwaarden vindt u hieronder en kunt u steeds opvragen bij uw vertegenwoordiger van Bosch Climate.

  2. In het kader van het Bosch Climate Partner Programma (hierna ook "Programma" genoemd), ontvangen Bosch Climate installateurs punten na het online registreren van Bosch Climate producten die geïnstalleerd werden bij de eindklant. Deze punten kunnen vervolgens ingeruild worden voor verschillende incentives.

  3. Enkel erkende verwarmingsinstallateurs en klanten van Bosch Climate kunnen lid worden van het programma.

  4. Het invullen van het aanvraagformulier tot lidmaatschap geldt als de aanvaarding van de algemene voorwaarden. De installateurs die wensen lid te worden van het programma zullen het programma pas kunnen gebruiken van zodra Bosch Climate zijn aanvraag heeft goedgekeurd. De installateurs die het programma gebruiken kunnen vervolgens punten beginnen sparen. Zij kunnen dan ook de beschikbare incentives bestellen uit het aanbod. De deelnemende installateurs krijgen een uniek lidnummer toegewezen. Het indienen van een aanvraag om aan het programma deel te nemen, verplicht Bosch Climate niet om voormelde aanvraag te aanvaarden.

  5. Enerzijds minderjarigen en anderzijds werknemers van bedrijven van de Bosch-groep in België kunnen geen lid worden van het programma, kunnen de installateurs die aan het programma deelnemen niet vertegenwoordigen en kunnen geen lidnummer ontvangen of voordelen uit het programma krijgen.

  6. In het geval dat er fraude of een overtreding van de regels wordt vastgesteld in het Bosch Climate Partner Programma, kan het betrokken lid geen punten of geschenken verzamelen en worden de gespaarde punten door Bosch Climate geannuleerd. De installateur kan bovendien uit het programma verwijderd worden.

  7. Bosch Climate heeft het recht om het Programma en de punten die bij dit Programma horen te annuleren, zonder hiervoor een reden op te geven, op voorwaarde dat Bosch Climate dit op voorhand heeft aangekondigd. In dergelijke gevallen kunnen de leden geen compensatie eisen noch gelijkaardige verzoeken indienen.

  8. Bosch Climate heeft het recht de voorwaarden van het programma te wijzigen, door dit op voorhand aan te kondigen, en kan het programma overdragen aan een ander bedrijf of Bosch-partners. Bosch Climate mag het programma ook samenvoegen met andere merken of kiezen voor een samenwerking met andere merken en deze samenwerking ook weer stopzetten. De leden mogen hun rechten en/of plichten binnen het programma niet overdragen of toekennen aan derden.

  9. Bosch Climate behoudt zich het recht om het doel, de regels en voorwaarden van het programma, het puntensysteem, de te verdienen punten of de productpunten voor geschenken eenzijdig te wijzigen.

  10. In het geval dat Bosch Climate dit programma met een andere onderneming begint te runnen, kunnen het doel en de voordelen die aan de leden werden voorgesteld gewijzigd of aangepast worden.

  11. De leden aanvaarden dat ze het aanvraagformulier correct moeten invullen en dat de leveringen zullen gebeuren overeenkomstig de informatie die op het formulier wordt vermeld. De leden zijn ervoor verantwoordelijk om hun informatie bij te werken indien de vermelde informatie is gewijzigd. Bosch Climate is niet verantwoordelijk voor de plichten en kosten die voortvloeien uit het bijwerken van de informatie.

  12. Bosch Climate is in geen geval aansprakelijk voor drukfouten, die bijgevolg niet bindend zijn.

  13. Leden die aan het Programma deelnemen, moeten controleren of de informatie correct is en moeten tijdig bezwaar aantekenen.

  14. Het lid mag het wachtwoord dat hij van Bosch Climate ontvangt, niet aan een andere persoon of instelling geven en het recht om voornoemd wachtwoord te gebruiken is exclusief toegekend aan het lid. Bij eventuele claims en eisen die door derden of partnerbedrijven bij Bosch Climate worden ingediend (en elke aansprakelijkheid die daaruit zou kunnen voortvloeien), blijven alle rechten van Bosch Climate gevrijwaard, zoals het recht op compensatie voortvloeiende uit voornoemd ongeoorloofd gebruik.

  15. Het lid aanvaardt en verbindt zich ertoe om alle toepasselijke wetten in België te respecteren en geen enkele daarvan te overtreden bij het gebruik van de website www.partner.Bosch Climate.be Anders blijven alle burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden volledig en exclusief van toepassing op het lid.

  16. Het lid mag de website www.partner.Bosch Climate.be niet gebruiken op een manier die direct of indirect indruist tegen de openbare orde, de algemene moraal schaadt, anderen veroordeelt en misbruikt, voor een onwettig doel of op een manier die de intellectuele en auteursrechten van anderen schendt. Bovendien mogen leden zich niet inlaten met onrechtmatige acties of andere activiteiten (spam, virussen, Trojaanse paarden enz.) en transacties.

  17. Opinies en meningen die door de leden worden gegeven, geschreven en gebruikt op de website www.partner.Bosch Climate.be zijn exclusief de eigen meningen van de leden en zijn enkel bindend voor de persoon die de mening heeft geuit. Deze meningen en opinies zijn op geen enkele wijze gekoppeld aan Bosch Climate. Bosch Climate draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eventuele schade aan derden die voortvloeit uit de opinies en meningen die door een lid worden geuit.

  18. Bosch Climate zal de nodige veiligheidsmaatregelen treffen om te voorkomen dat de informatie van de leden met slechte bedoelingen wordt gewijzigd, verloren gaat, vernietigd of gebruikt wordt door instellingen die daar niet toe gemachtigd zijn. Bosch Climate draagt echter geen verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie door ongeoorloofde personen, ondanks de maatregelen die Bosch Climate heeft getroffen en het feit dat Bosch Climate geen schuld treft. Het lid aanvaardt hierbij dat hij geen schadevergoeding kan eisen van Bosch Climate naar aanleiding van eventuele schade die hieruit zou voortvloeien.

  19. Een lid dat een of meerdere artikelen in deze lidmaatschapsovereenkomst overtreedt, is persoonlijk verantwoordelijk voor deze overtreding. In het geval dat de overtreding een strafrechtelijke of burgerlijke aansprakelijkheid inhoudt, is het lid ook hier verantwoordelijk en moet hij Bosch Climate vrijwaren van alle mogelijke nefaste gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien. In het geval dat de situatie tot een geschil leidt en Bosch Climate wegens deze overtreding schade oploopt, is het recht van Bosch Climate om een schadevergoeding van het lid te eisen bovendien gevrijwaard.

  20. Om de website www.partner.bosch-climate.be vrij te houden van virussen en gelijkaardige software, werden maatregelen getroffen binnen de huidige mogelijkheden. Bovendien moet de gebruiker, voor zijn eigen beveiliging, beschikken over een eigen antivirusprogramma en de nodige bescherming. In deze context wordt is het lid zelf rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk voor de gevolgen van alle fouten die zich kunnen voordoen in zijn eigen software- en besturingssysteem door zijn toegang tot de website www.partner.bosch-climate.be.

  21. Bosch Climate kan de voorwaarden van de lidmaatschapsovereenkomst op elk moment wijzigen, updaten of verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving of waarschuwing. Elke gewijzigde, bijgewerkte of verwijderde bepaling is geldig voor alle leden op de dag van de publicatie ervan.

 4. Voorwaarden voor deelname en aanvraag

  1. Lidmaatschapsaanvraag en gebruik van de website
   Dit programma is specifiek ontworpen voor leden van het Bosch Climate Partner Programma. Om van de voordelen van het Bosch Climate Partner Programma te genieten, dient de partner een verwarmingsinstallateur en klant bij Bosch Climate zijn. De leden kunnen hun lidmaatschap aanvragen door het online formulier in te vullen en terug te sturen naar Bosch Climate. De leden kunnen hun punten 24 uur per dag en 7 dagen per week omwisselen via de website www.partner.Bosch Climate.be. Bosch Climate heeft het recht om de producten en prijzen binnen het Bosch Climate Partner Programma te wijzigen.

  2. Lidmaatschapsacties
   Het lidmaatschap wordt aangevraagd door het online formulier in te vullen op de website www.partner.bosch-climate.be, na uitnodiging via verschillende media (brochure, e-mail, sms enz.). De toegang tot het systeem zal meegedeeld worden via het e-mailadres dat het lid tijdens de registratie opgaf, met een specifiek wachtwoord en een lidnummer van het Bosch Climate-partnerprogramma. Dit wachtwoord is slechts één keer geldig en moet nadien gewijzigd worden (wachtwoordinstellingen). Het lidnummer (gebruikersnaam) en wachtwoord moeten bij elke aanmelding op het systeem vermeld worden. Nadat het formulier voor de lidmaatschapsaanvraag volledig werd ingevuld via de website, wordt dit ter goedkeuring naar Bosch Climate verstuurd. De goedkeuring van het lidmaatschap wordt via e-mail verstuurd.

  3. Belangrijke bepalingen
   Het is de verantwoordelijkheid van het lid om tijdig eventuele wijzigingen van de informatie die hij opgaf, te melden (gsm-nummer, e-mailadres, werkadres enz.). Het lid is ook verantwoordelijk voor het wijzigen van de informatie die hij opgaf via het systeem/internet. Bovendien moet het lid ervoor zorgen dat zijn gebruikersnaam en wachtwoord veilig blijven. Bosch Climate en de partnerbedrijven van Bosch Climate, die het gekozen geschenk verstrekken en verdelen, zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie door anderen.

  4. Het verzamelen van punten
   De leden moeten de serienummers opgeven van de Bosch Climate toestellen die ze installeren. Verzoeken voor het verzamelen van punten worden automatisch verwerkt en de puntenstand wordt na controle en goedkeuring door Bosch Climate bijgewerkt. Deze controle- en goedkeuringsprocessen kunnen enkele dagen in beslag nemen. Bosch Climate beslist zelf om campagnes en/of punten te geven voor verschillende productgroepen en op verschillende tijdstippen. Indien serienummers van producten niet voorkomen in het programmasysteem, kunnen geen punten worden verzameld. Een tekort aan punten voor het bestellen van geschenken kan niet worden aangevuld met geld of gelijkaardige betaalmiddelen en de punten kunnen niet overgemaakt worden naar een andere account. Indien een product waarvoor punten werden verzameld binnen de campagne en dat werd gekocht, geïnstalleerd en gebruikt, door het lid wordt teruggestuurd om welke reden dan ook, heeft Bosch Climate het recht om de punten die voor dit product werden verzameld van de gebruikersaccount af te houden. Indien er voor een product waarvoor punten werden verzameld binnen de campagne en dat werd gekocht, geïnstalleerd en gebruikt een tweede servicevergoeding werd gevraagd wegens installatieproblemen, heeft Bosch Climate het recht om de punten die voor dit product werden verzameld van de gebruikersaccount af te houden. De algemene informatie over welk product hoeveel punten oplevert, is terug te vinden in de welkomstbrochure die naar het lid verstuurd wordt. Gedetailleerde informatie vindt u op de website www.partner.bosch-climate.be. Elk geregistreerd apparaat is een aantal punten waard, in functie van het type apparaat en het niveau waartoe het lid behoort (Partner of Certified Partner). De voorwaarden om Certified Partner te worden staan beschreven op www.partner.bosch-climate.be.

  5. De punten inwisselen
   Punten die binnen het programma werden verzameld, kunnen omgewisseld worden door een geschenk naar keuze te kiezen uit het aanbod op de website www.partner.bosch-climate.be.

  6. Geldigheid van de punten
   Punten die binnen het programma werden verdiend zijn gedurende twee kalenderjaren geldig.

  7. Geschenken
   De leden kunnen kiezen uit verschillende geschenken aangeboden op de website www.partner.bosch-cllimate.be. Keuzes moeten gemaakt worden via www.partner.bosch-climate.be. Leden kunnen op elk moment (24 uur per dag / 7 dagen per week) geschenken kiezen op de website. De volgende opmerkingen, voorwaarden en toepassingen betreffende de geschenken zijn erg belangrijk, en moeten door de leden in acht worden genomen. Producten in de geschenkcampagnes zijn beperkt in voorraad. In het geval dat het gekozen geschenk niet kan geleverd worden wegens technische problemen of omdat het niet in voorraad is, wordt dit aan het lid gemeld. In geval Bosch Climate en/of de partnerbedrijven van Bosch Climate die verantwoordelijk zijn voor de levering en verdeling van de geschenken dat nodig achten kunnen enkele of alle geschenken van de campagne uit de catalogus verwijderd worden en kunnen de geschenken vervangen worden door andere. Op dezelfde manier kan Bosch Climate het systeem volledig stopzetten zonder voorafgaande kennisgeving, indien dit gebeurt naar aanleiding van een wetswijziging of een beslissing van een officiële instantie of een gerechtelijke beslissing.

  8. Levering van de geschenken
   Nadat het lid zijn geschenken heeft geselecteerd via www.partner.bosch-climate.be, zal het verzoek gericht worden aan de bedrijven die een overeenkomst hebben met Bosch Climate voor de levering en verdeling van de geschenken. Wanneer het verzoek wordt ontvangen door deze bedrijven, wordt geschenk via een transportbedrijf geleverd. De transportkosten zijn in de puntenwaarde inbegrepen. Het geschenk zal naar het werkadres van de installateur verstuurd worden dat tijdens de registratie werd opgegeven. Het geschenk kan niet verzonden worden naar een ander adres of een andere persoon. Wanneer de geschenken bij het lid aankomen, moet het ontvangstdocument worden ondertekend nadat het pakket werd geopend en gecontroleerd. Indien de geschenken beschadigd of defect zijn, of als er een ander geschenk werd geleverd dan werd aangevraagd, moet het product aan de vervoerder teruggegeven worden en moet er een dossier worden opgemaakt. Klachten over ontbrekende of beschadigde producten na levering van de producten zullen niet aanvaard worden.

  9. Annulering van het lidmaatschap
   Indien een lid zijn lidmaatschap wil annuleren, moet hij contact opnemen met de klantenservice van Bosch Climate. Er zal vervolgens een annuleringsverzoek worden ondertekend en naar de klantenservice van Bosch Climate verstuurd worden. Indien er een inconsistentie/fout staat in de serienummers en/of er een actie wordt ondernomen tegen deze lidmaatschapsovereenkomst en/of de voorwaarden van Bosch Climate worden overtreden, kan Bosch Climate het lidmaatschap bevriezen of annuleren. In dat geval worden de bestellingen die het lid doorgeeft niet in overweging genomen en wordt de zending niet naar het lid verstuurd. Indien het lidmaatschap wordt geannuleerd om welke reden dan ook, zullen de punten van de installateur die lid was automatisch worden verwijderd en kan de installatiesubdealer geen aanspraak maken op deze punten.

  10. Procedures voor het terugzenden van producten

   1. Adresprobleem (onjuist / ontbrekend adres / ontvanger bevindt zich niet op dit adres)
    Alle producten met deze status zullen door de vervoerder teruggebracht worden en de klant zal hiervan op de hoogte worden gebracht.

   2. Productprobleem I (beschadigd / ontbrekend product)
    De klant moet het product controleren voordat hij het van de vervoerder in ontvangst neemt, hij moet nagaan of het beschadigd is en of er iets ontbreekt. Beschadigde/ontbrekende producten die worden teruggestuurd na de levering van het pakket zullen niet worden aanvaard.
    Indien het lid merkt dat het product beschadigd is/ontbreekt voordat hij het van de vervoerder in ontvangst neemt, moet hij dit laten registreren en het terug aan de vervoerder overhandigen zonder documenten te ondertekenen. Indien producten op deze manier worden teruggestuurd, wordt een nieuw product naar het lid verstuurd.

   3. Productprobleem II (het product is defect)
    De klant moet het product controleren voordat hij het van de vervoerder in ontvangst neemt, hij moet nagaan of het beschadigd is en of er iets ontbreekt. Het lid moet zich tot de bevoegde diensten richten met het defecte product, samen met het ontvangstbewijs en het garantiedocument. Verzoeken die rechtstreeks aan Bosch Climate worden gericht, zullen niet aanvaard worden.

   4. Productprobleem III (levering van verkeerd product)
    Indien het verkeerde product naar het lid wordt verstuurd (een ander dan wat werd besteld), kan het product binnen de 7 dagen na de levering worden teruggestuurd, op voorwaarde dat het niet gebruikt werd en de originele verpakking intact is. Vervolgens zal het juiste product zo snel mogelijk naar het lid verstuurd worden.

 5. Geldigheid
  De registratie van het lid houdt in dat hij alle artikelen in de lidmaatschapsovereenkomst heeft gelezen en aanvaard. De overeenkomst kwam tot stand toen het lid zich registreerde en werd wederzijds goedgekeurd De overeenkomst wordt elk jaar verlengd, tenzij anders vermeld. Bosch Climate heeft het recht het programma te beëindigen wanneer het dit wenst. Indien het programma wordt beëindigd, kan het lid geen schadevergoeding eisen.

 6. Kennisgevingen
  De adressen die in deze overeenkomst door de partijen worden opgegeven als correspondentieadressen zijn de adressen die gebruikt worden voor kennisgevingen. Alle vormen van kennisgevingen die de partijen naar elkaar versturen, moeten verstuurd worden naar de adressen die in de overeenkomst worden vermeld en zullen wettelijk bindend zijn, tenzij de adreswijzigingen schriftelijk aan de andere partij werden betekend.

 7. Geschillen en bevoegde rechtbanken
  Dit contract valt onder het Belgisch recht. Enkel de hoven en rechtbanken van Mechelen zijn bevoegd voor het afhandelen van eventuele geschillen die kunnen voortvloeien uit de uitvoering van deze overeenkomst.

Alle rechten van Bosch Climate met betrekking tot dit programma en de inhoud ervan zijn voorbehouden.

Bosch Thermotechnology NV/SA Lid

Deze website gebruikt alleen cookies die technisch noodzakelijk zijn. Voor meer informatie kunt u de informatie over het "Gebruik van cookies" in de gegevensbeschermingsverklaring raadplegen.
Ik ga akkoord Cookiebeleid